Kwaliteit Blog

Waarom is kwaliteit zo belangrijk voor de zorg?

De Kwaliteitswet Zorginstellingen schrijft voor dat zorgaanbieders een kwaliteitssysteem moeten hebben en dat het systeem de kwaliteit van zorg moet bewaken, beheersen en verbeteren. Ook staat in deze wet dat de zorgaanbieder systematisch gegevens over de kwaliteit van zorg moeten verzamelen en registreren om te toetsen in hoeverre verantwoorde zorg is verleend.

Het korte antwoord is dus dat elke zorgverlener verplicht kwaliteitszorg moet invoeren.

Maar als er alleen om reden van deze wetgeving aan de eisen wordt voldaan, bestaat het risico dat het systeem een bureaucratische last wordt en als tijdrovend en geldverslindend wordt gezien. Terwijl een goed kwaliteitssysteem daadwerkelijk kan bijdragen aan verbetering van zorg en aan een efficiëntere en effectievere manier van zorgverlening.

Waarom is kwaliteit zo belangrijk? Drie redenen!

De kern van kwaliteit is in feite vrij eenvoudig. Kwaliteit is in basis bedoeld om te voldoen aan de verwachtingen van de cliënt bij het leveren van diensten. Het kwaliteitssysteem helpt de organisatie de zorg te leveren zoals afgesproken en om te verbeteren waar nodig, om op die manier te zorgen dat het kwaliteitsniveau constant verbetert.
Kwaliteit is daarnaast een strategisch middel om klanten te binden en het marktaandeel te vergroten. Met een bewezen goede kwaliteit van zorg heeft de zorgverlener de beste marketing in huis om klanten te vinden, te binden en te behouden.

Tot slot kan een goede kwaliteit bijdragen aan een verlaging van kosten, door inrichting en beheersing van het (optimale) proces, waardoor de productiviteit toeneemt.

Het mes snijdt op deze manier aan ‘drie’ kanten: goede kwaliteit van zorg & dienstverlening, klantenbinding en een hogere omzet met lagere kosten.

Door allerlei ontwikkelingen in de zorg, hebben zorgaanbieders te maken met veranderingen in bedrijfsprocessen en informatiesystemen. Verder worden zorginstellingen geconfronteerd met toenemende vergrijzing en verdere bezuinigen. Een goed kwaliteitsbeleid voeren, is daarom niet eenvoudig. Hoe komt dat? Kwaliteit heeft vooral te maken met betrouwbaarheid, tijdstip, plaats, flexibiliteit en effectiviteit. Het kwaliteitssysteem moet geen loden last worden, waar niemand meer ‘door de bomen het bos ziet’ vanwege de vele regels en toevoegingen.

Kwaliteitsmanagement als integraal onderdeel in de zorgverlening en bedrijfsvoering

Het kan ook anders. Kwaliteitsmanagement kan ook gezien worden als instrument voor de inrichting en besturing van de organisatie. Dan wordt zowel de organisatie als de cliënt er beter van. Wanneer de inrichting van de organisatie wordt meegenomen, houdt men tevens rekening met omgevingsfactoren: maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving krijgen zo een plek in het kwaliteitsbeleid. Omdat kwaliteitsbeleid op deze manier een onderdeel is geworden van het bedrijfsbeleid, is het hebben van een kwaliteitssysteem een logisch gevolg van het bedrijfsbeleid. In een kwaliteitsorganisatie zal de cliënt centraal staan, hierbij wordt er extra zorg besteedt aan de wensen van de cliënt. Dat betekent dat de medewerkers een belangrijke rol vervullen in een kwaliteitsorganisatie. Zij zijn het die signalen van de cliënt kunnen oppikken.

Kwaliteit werkt overigens alleen, als medewerkers niet domweg instructies krijgen, hoe zij moeten werken, maar ook begrijpen waarom bepaalde procedures gevolgd moeten worden en hoe ze hun werk kunnen en mogen verbeteren. Pas dan voelen medewerkers zich betrokken bij en verantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem.

Kwaliteitszorg in onderdeel van de context van de patiënt en de zorgorganisatie

In een kwaliteitsorganisatie zullen de middelen om de verwachtingen van de cliënt waar te maken, moeten voldoen. Afwijkingen moeten worden geanalyseerd en metingen gebruikt om verbeteringen in gang te zetten. Met leveranciers zal er een dusdanige communicatie moeten zijn, dat zij weten waaraan hun producten of diensten moeten voldoen om de kwaliteit van dienstverlening niet in gevaar te brengen. Ook zal rekening moeten worden gehouden met de eisen en wensen van de maatschappij. Een kwaliteitsorganisatie is op de hoogte van maatschappelijke veranderingen en de gevolgen van deze veranderingen in het bedrijfsbeleid integreren.

Leidinggevenden in kwaliteitsorganisaties weten dat niet de eigen dienst centraal staat, maar de vraag van de cliënt. Het juiste kwaliteitssysteem ondersteunt organisaties op het gebied van verwachtingen van de cliënt en weet de verbanden te leggen met de maatschappelijke gevolgen, met gevolgen met betrekking tot personeelsmanagement, met middelen en met eisen aan toeleveranciers. Het moet daarbij makkelijk zijn om bestaande procedures te wijzigen indien noodzakelijk, of ontwikkeling van nieuwe procedures snel en efficiënt te kunnen realiseren. Het bevat duidelijke taal en is compact. Het geeft meetpunten om de kwaliteit te monitoren.

Kwaliteitszorg is een investering in toekomstbestendigheid

Als een kwaliteitssysteem op deze manier benaderd wordt, dan wordt het een hulpmiddel in plaats van een last en noodzakelijk kwaad. Kortom, het kwaliteitssysteem moet een systeem zijn dat zorgt voor een structurele verbetering van de organisatie. Wanneer aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, is kwaliteit niet meer statisch maar dynamisch. Het helpt de organisatie haar doelstellingen op de meest efficiënte en effectieve wijze waar te maken.

Juist deze insteek geeft de cliënt meer zekerheid en de organisatie bestaansrecht op lange termijn. Kwaliteitszorg is dan geen kostenpost meer, maar een investering op lange termijn.

Bent u niet tevreden over uw huidige kwaliteitssysteem, of moet u nog een kwaliteitssysteem toepassen?
Zorg Assist Management helpt u graag om het gewenste systeem te ontwikkelen en toe te passen.

Bel of mail ons: 0592 201268 of info@zorgassistmanagement.nl