Zorg onder dwang wet zorg en dwang zorg assist management
Nieuws

Invoering Wet “Zorg & Dwang” en Wet “Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg”

Met ingang van 01-01-2020 worden de Wet “Zorg & Dwang” (Wzd) en de Wet “Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg” (Wvggz) ingevoerd. Deze twee wetten vervangen de huidige Wet “Bopz”.

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) geeft zorgverleners tot 01-01-2020 de mogelijkheid om patiënten die door een stoornis van hun geestvermogens een gevaar vormen voor zichzelf of anderen, onder dwang op te nemen in een psychiatrisch ziekenhuis, psychogeriatrisch verpleeghuis of instelling voor verstandelijk gehandicapten.

Waarom wordt de Wet Bopz vervangen?

Door alle veranderingen binnen het zorgstelsel is deze wet niet meer toereikend. De nieuwe wetten beperken zich niet meer tot de psychiatrische ziekenhuizen, maar biedt ook mogelijkheden om mensen buiten deze ziekenhuizen op te nemen, als daar de behoefte of noodzaak voor aanwezig is.

De Wet Zorg & Dwang introduceert nieuwe functies en functiebenamingen, zoals de zorgverantwoordelijke en de Wzd-arts en voorziet in een regeling van de besluitvorming over onvrijwillige zorg.

Anders dan de Bopz, zijn de Wzd en Wvggz ook van toepassing op cliënten die niet gedwongen zijn opgenomen. Daarbij kan het zowel gaan om cliënten die vrijwillig zijn opgenomen als om cliënten die thuis wonen. De regels uit de Wzd en Wvggz over onvrijwillige zorg zijn soms ook van toepassing op vrijwillige zorg. Dit is het geval als de cliënt wilsonbekwaam is en het specifiek in de wet genoemde vormen van zorg betreft, zoals beperking van de bewegingsvrijheid.

Via de twee onderstaande links kunt u:

  1. de meest gestelde vragen en antwoorden omtrent de wijziging van de Wzd lezen.
  2. een kort filmpje met uitleg over de Wvggz bekijken. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Neem vandaag nog contact op om onze oplossingen te horen.