zorg assist management kwaliteit van zorg
Kwaliteit Blog

Zo krijgt u grip op uw zorg(organisatie)

Regelmatig ondersteunt Zorg Assist Management bij de afhandeling van en rapportage over ernstige calamiteiten in de zorg. Of zorgen we onder grote tijdsdruk ervoor dat bepaalde vereisten van de Wmo of jeugdzorg tijdig worden doorgevoerd om te voldoen aan wettelijke eisen of inkoopvoorwaarden. Natuurlijk ondersteunen onze kwaliteitsadviseurs snel en adequaat om de vraagstukken tijdig op te lossen. Maar we voorkomen liever dat uw zorgorganisatie ‘brandjes moet blussen’ om de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk te houden.

Kwaliteit van zorg waarborgen

Het continu achter de feiten aanlopen of problemen oplossen gaat ten koste van de directe zorg en de kwaliteit van zorg. Als we inzoomen op de vele eisen en richtlijnen, zien we te vaak dat deze punten niet bekend zijn of niet zijn opgenomen in het werkproces van de zorgprofessional.

Dat kan anders…

De zorg wordt steeds complexer

Door de bomen het bos niet meer zien komt vaker voor, maar de zorgsector spant hierin wel de kroon. De complexiteit binnen de zorg neemt de laatste jaren verder toe. Steeds vaker zien we dat het opzetten van een kwaliteitssysteem en de borging daarvan voor veel organisaties een zorgenkindje is.

Met de toename van het aantal stakeholders is de hoeveelheid en het verschil tussen kwaliteitseisen flink toegenomen. Een adequaat kwaliteitssysteem is daarom tegenwoordig een noodzaak, maar als je door de bomen het bos al niet meer ziet, kost het implementeren van dergelijk systeem veel moeite. Veel organisaties binnen de zorg verliezen daarom grip op hun kwaliteitszorg en hebben kwaliteitssystemen die een eigen leven zijn gaan leiden.

Een goed kwaliteitssysteem is echter snel ontwikkeld, wordt gemakkelijk geborgd en is juist ondersteunend voor uw processen. Zolang u zich maar aan een paar simpele regels houdt.

Allereerst een belangrijk advies

De kwaliteitsadviseur of auditor die u wil overtuigen van het maken van handboeken, richtlijnen en ingewikkelde procedures, heeft de afslag gemist. Juist het compact houden van het kwaliteitssysteem zorgt voor overzicht en inzicht. Uw organisatie, uw klanten én uzelf zijn gebaat bij een kwaliteitssysteem dat uw primaire proces ondersteunt. Het is niet andersom.

Het is belangrijk om te weten dat kwaliteitssystemen, zoals ISO, er zijn om te toetsen hoe kwaliteit van zorg is vormgegeven en is geborgd. In uw werkwijze en governance geeft u aan welke zorg en ondersteuning u levert en hoe u dit borgt en toetst. Een goed kwaliteitssysteem ondersteunt dus uw werkzaamheden. Als we dit uitgangspunt volgen is het kwaliteitssysteem geen last, maar een must om prettig, transparant en controleerbaar te werken.

Hanteer de volgende regels bij de implementatie van uw kwaliteitssysteem:

  1. Eenvoud siert

Maak regels en processen zo kort en duidelijk mogelijk. Dat maakt het makkelijker om op te volgen, en het kost geen onnodige tijd en aandacht van uw medewerkers.

  1. Voorkom onnodige toevoegingen

Wees op de hoogte van alle vereisten en borg deze in uw werkwijze en organisatie. Maar zorg er ook voor dat u niet steeds nieuwe elementen toevoegt. Controleer daarvoor eerst het nut en de noodzaak van deze eisen, vergelijk met de al bestaande eisen en stel deze zo nodig bij. Zo breidt u niet ongemerkt de regels en richtlijnen uit, maar houdt u overzicht en vereenvoudigt u waar nodig.

  1. Maak uw kwaliteitssysteem zichtbaar voor de klant en financier

Klanten en financiers hebben recht om te weten wat uw werkwijze is en hoe u daarin de kwaliteit waarborgt. Maak het daarom zichtbaar en controleerbaar voor de wetgever, en uw contractpartners, zoals de zorgverzekeraar en gemeenten. Ook klanten willen graag kort en in begrijpelijke taal  zien hoe u uw kwaliteit borgt en omgaat met uw kwaliteitssysteem.

  1. Gebruik uw kwaliteitssysteem als sturingsparameter in uw jaarplan en rapportages

Een kwaliteitssysteem is geen last, maar een must. Het kwaliteitssysteem is een sturingsmechanisme, waarmee u geleverde zorg kunt toetsen en uw werkwijze kunt aanscherpen. Uw rapportages, intern en voor contractpartijen, geven zicht op kwaliteit en verbeterpunten in uw processen en bedrijfsvoering. Daarbij is het een leidraad voor interne opleiding,  audits en klantbejegening. Met een adequaat kwaliteitssysteem kunt u grip krijgen op uw primaire proces: het leveren van goede zorg. En dat is natuurlijk waar het allemaal om draait.


kwaliteit van zorg grip op zorg assist managementZorg Assist Management (ZAM) versterkt organisaties in de zorg en welzijn bij kwaliteitszorg, zorgbrede governance, aanbestedingen, AO/IC en bedrijfsvoering. ZAM ondersteunt zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars bij transformatievraagstukken, innovatie, (keten) samenwerking en organisatieontwikkeling.

Bel of mail ons voor meer informatie: 0592 201268 / info@zorgassistmanagement.nl / www.zorgassistmanagement.nl

Download whitepaper