Externe vertrouwenspersoon
P&O Blog

Externe vertrouwenspersoon voorkomt gedoe op de werkvloer!

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Regelmatig horen wij die vraag wanneer wij bij een klant over problemen van en door personeelsleden praten. Meestal is men van mening, dat een interne vertrouwenspersoon, of een extern bevriende relatie “op papier” wel kan volstaan. En er is geen wettelijke verplichting, toch?

Het antwoord is ja en nee. Voor de buitenstaander lijkt de functie van een vertrouwenspersoon een appeltje eitje en zal het allemaal niet zo’n vaart lopen. Echter men vergeet dit:

De werkgever is verantwoordelijk voor het voorkomen en/of het beperken van ongewenste omgangsvormen en voor het oplossen van problemen op dit gebied.
Ook is hij verantwoordelijk voor het uitvoeren en uitdragen van het beleid ervan binnen de organisatie.
Bovendien heeft hij als goed werkgever een zorgplicht voor de veiligheid op het werk.
De werkgever kan aansprakelijk worden gesteld indien deze plicht niet wordt nagekomen of wordt verzaakt.
Voor de werkgever ligt er een hoofdverantwoordelijkheid voor het regelen van een veilige wekomgeving voor alle medewerkers.

 

Schep vertrouwen op de werkvloer

Het is dus niet wettelijk verplicht om een externe vertrouwenspersoon te verbinden aan uw organisatie. Toch is het raadzaam dat wel te doen. Juridisch gezien is er inmiddels veel jurisprudentie, waaruit blijkt dat rechters zich laten leiden door artikel 3, lid 2 in de Arbeidsomstandighedenwet. In dit artikel is de verplichting opgenomen om binnen algemene arbeidsomstandighedenbeleid een beleid te voeren dat is gericht op voorkoming, dan wel beperking van psychologische arbeidslast (PSA). Samengevat legt artikel 3 in feite de verplichting op om een beleid te vormen gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Indien een werkgever niet kan aantonen een dergelijk beleid te voeren, dan zal de werkgever aansprakelijk gesteld worden. Door een externe vertrouwenspersoon aan te stellen en daarnaast een meld- en klachtenregeling, gedragscode, registratie van incidenten en opvang na incidenten te regelen kan een werkgever zich beroepen op goed werkgeverschap.

 

Wat doet een externe vertrouwenspersoon?

Een voorbeeld:
Een medewerker wordt naar haar eigen mening onheus bejegend door haar leidinggevende. Zij stapt naar de externe vertrouwenspersoon met de vraag, wat zij kan doen. Het is een emotioneel gesprek en daarin wordt pas duidelijk dat de onheuse bejegeningen erg veel spanning bij de medewerkers opleveren. In vertrouwen kan de medewerker haar hart luchten over de leidinggevende zonder dat zij bang is, dat dit consequenties heeft. Ook kan zij een aantal zaken die in het roddelcircuit rondgaan onbevreesd voorleggen aan de externe vertrouwenspersoon. Ze komen samen tot de conclusie dat het beter is, om niets te doen en geen formele klacht in te dienen. De externe vertrouwenspersoon fungeert als een belangrijke uitlaatklep. De medewerker leert met de situatie om te gaan.

De externe vertrouwenspersoon adviseert het management om een duidelijke gedragscode samen te stellen en doet hiervoor een voorstel. Er wordt aan de medewerkers en leidinggevenden gevraagd hierover mee te denken waardoor bewustwording ontstaat.

Zo kan het dus ook!

Denkt u inmiddels anders over de meerwaarde van een externe vertrouwenspersoon?
Meldt u dan aan via ons contactformulier of bel naar 0592 201268.

Wij bieden u de mogelijkheid om een opgeleid en gecertificeerde vertrouwenspersoon in te schakelen.
Wel zo’n geruststellende gedachte!!

Lees ook!!