Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ZAM houdt van transparantie. Daarom voeren wij heldere voorwaarden in begrijpelijke taal.

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG ASSIST MANAGEMENT BV

Artikel 1 Onderwerp

 1. Opdrachtgever verstrekt Zorg Assist Management BV (ZAM), een opdracht en ZAM aanvaardt van opdrachtgever de opdracht tot het uitvoeren van de in de overeenkomst vermelde werkzaamheden.
 2. ZAM verbindt zich de opgedragen werkzaamheden met zorg uit te voeren.

 

Artikel 2 Veiligheid

 1. ZAM houdt zich aan de haar naar behoren medegedeelde voorschriften van de opdrachtgever op het gebied van veiligheid.

 

Artikel 3 Geheimhouding

 1. ZAM verbindt zich tot geheimhouding van alle, in het kader van de overeenkomst, verstrekte gegevens door opdrachtgever.

 

Artikel 4 Rechten van industrieel of intellectueel eigendom

 1. Indien de door ZAM verrichte werk-zaamheden leiden tot het tot stand komen van computerprogramma’s of andere werken ten aanzien waarvan auteurs-rechten of rechten van industrieel en/of intellectueel eigendom geldend gemaakt kunnen worden, zal ZAM die rechten respectievelijk haar aandeel daarin aan de opdrachtgever overdragen. E.e.a. nadat opdrachtgever alle aan ZAM verschuldigde bedragen heeft voldaan, doch onverlet het recht van ZAM haar kennis en ervaring als door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen voor andere doeleinden aan te wenden.

 

Artikel 5 Prijzen en facturen

 1. Voor de verrichte werkzaamheden zal de Opdrachtgever volgens navolgende bepalingen een vergoeding betalen.
 2. De werkzaamheden zullen worden door-berekend tegen (1) een vastgestelde totaalprijs, of (2) tegen een dagtarief, of (3) tegen een uurtarief, zoals in de overeen-komst is vastgelegd. In het geval de overeenkomst gebaseerd is op het dagtarief, zal bij werkzaamheden op een gedeelte van de dag steeds minimaal een halve dag in rekening worden gebracht. De tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten vergoeding en btw.
 3. Tarieven gelden voor werkzaamheden gedurende kantooruren (uren tussen 8.30 en 17.00) van maandag t/m vrijdag. Indien op verzoek van de opdrachtgever buiten kantooruren, of tijdens algemeen erkende vrije dagen werkzaamheden worden verricht, zal een toeslag van 145% op het tarief in rekening worden gebracht.
 4. In de overeenkomst eventueel genoemde variabele kosten, zullen op basis van nacalculatie achteraf worden doorbelast.
 5. Reiskosten en reistijden, die vanwege de uitvoering van de overeenkomst door een medewerker van ZAM worden gemaakt, zijn op basis van nacalculatie in reistijden voor rekening van de opdrachtgever. Zulks volgens onze opgaaf in de overeenkomst.
 6. Tarieven, zoals vermeld in de overeen-komst kunnen door ZAM ten hoogste eenmaal per zes maanden worden aan-gepast. ZAM verplicht zich tariefswijzigingen minimaal een maand voor ingangsdatum in te laten gaan.
 7. ZAM factureert haar werkzaamheden per week. ZAM zal de opdrachtgever, aan de hand van de verrichte werkzaamheden, opgave doen van de in die periode aan de opdracht bestede uren. In voorkomende gevallen is ZAM gerechtigd hiervan af te wijken.
 8. Indien opdrachtgever niet akkoord is zal de opdrachtgever, binnen vijf werkdagen na ontvangst, schriftelijk de factuur retourneren met opgaaf van redenen.
 9. ZAM hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn met meer dan 30 dagen, zal ZAM haar vordering ter incasso uit handen geven. Alle hieraan ten grondslag liggende kosten en marktconforme rente zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. ZAM handelt conform de afgesproken werkzaamheden in de overeenkomst en sluit enige aansprakelijkheid met betrekking tot bedrijfs-, of gevolgschade uit.

 

Artikel 7 Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst duurt voort tot aan de aan in de overeenkomst genoemde datum of tot de uitvoering van de omschreven werkzaamheden zijn afgerond.
 2. Zij kan evenwel per aangetekende brief met onmiddellijke ingang door een van beide partijen beëindigd worden indien:
  A: de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd,
  B: een verzoek tot faillietverklaring van de andere partij is ingediend, of
  C: de andere partij enige bepaling van deze overeenkomst heeft overtreden en die overtreding niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.
 3. De overeenkomst kan voorts door de opdrachtgever met inachtneming van een termijn van tenminste dertig dagen worden opgezegd tegen de datum per welke ZAM conform artikel 5 lid 6 een nieuwe tarievenlijst van toepassing verklaart.

 

Artikel 8 Gehele overeenkomst

 1. De overeenkomst treedt in de plaats van alle, omtrent het onderwerp daarvan tevoren mondeling of schriftelijk tussen partijen, gemaakte afspraken.
 2. wijzigingen van de overeenkomst binden partijen eerst nadat ze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
 3. op alle verbintenissen tussen ZAM en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 9 Concurrentiebepalingen

 1. Opdrachtgever zal adviseurs van ZAM niet in dienst nemen in de periode van de uitvoering van de opdracht en tot 12 maanden na einddatum van de opdracht.
 2. Indien opdrachtgever de adviseur ge-durende de in lid 1 genoemde termijn wel in dienst wenst te nemen, zal hij hiervoor een schadeloosstelling aan ZAM betalen ter waarde van 100 gewerkte uren op basis van het laatst gedeclareerde uurtarief.

 

Artikel 11 Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

 1. Van de algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 2. ZAM is bevoegd wijzigingen in de voor-waarden aan te brengen. Deze treden in werking op het tijdstip van deponering bij de KvK. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. Partijen komen overeen, dat geschillen onder goed koopmanschap worden opgelost. Indien door partijen geen vergelijk wordt bereikt, zullen deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Groningen.
KOM SNEL IN CONTACT MET ZAM

Wij bellen u graag terug!